Udvikling af klimavenligt landbrug på Svanholm at Svanholm Gods

BAGGRUND:

Svanholm er blandt pionererne indenfor økologi i Danmark, og har ført en brav kamp for at få økologiske varer på supermarkedernes hylder og ud i de danske husholdninger. I dag er økologi et velkendt og relativt udbredt koncept, som både producenter og forbrugere har taget til sig -men kampen stopper ikke her. Svanholm har en vision om at udvikle landbruget yderligere mod en mere klimavenlig jordbrug ved at ”forbedre den jord, vi dyrker og lever på” (årsplan 2019).

Svanholm Gods består af 420 ha land der består af landbrugsmarker, afgræsningsenge, mose, skovareal same beboelse der huser Danmarks største kollektiv. Svanholm har kvæg til mælkeproduktion og der dyrkes græs og majs som foder. Der holdes får og høns, og der dyrkes en bred vifte af frugt og grønt. En stor del af produktionen bruges internt på godset i Svanholms køkken, som vigtigt led i kollektivets selvforsyning.

PROBLEMSTILLING:

For at styrke og underbygge visionen om klimavenligt landbrug er der brug for hjælp og viden fra forskere og studerende. Der er et stærkt ønske om at styrke biodiversitet, næringsstofbalance og jordens frugtbarhed ved brug af kompost, grøngødning, efterafgrøder, tilførsel af mikroorganismer samt indførelse af insekthoteller og blomsterstriber. Det ønskes desuden at reducere dieselforbrug og kørsel, både af praktiske og forureningsmæssige grunde. Disse problematikker findes ikke kun på Svanholm, men er gældende for store dele af det danske landbrug, hvorfor løsninger og optimeringer er ønskværdigt også fra et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

Der udføres allerede en række tiltag på området, men der er både vilje og behov for at gøre endnu mere. I den forbindelse er der brug for ny viden, praktiske løsninger og målinger der kan dokumentere tiltagene. Svanholm vil meget gerne samarbejde med forskere og studerende, der kunne være interesseret i udvikle det økologiske landbrug. Et samarbejde med Svanholm involverer et unikt indblik i et spændende fællesskab og et landbrug i rivende udvikling og transition. Der er muligheder for vejledning, besøg og feltarbejde på stedet, så teoretiske overvejelser kan kombineres med praktiske erfaringer. Der er også rig mulighed for at studerende selv præger projektet i den retning der er spændende og giver mening for dem. Vi er åbne for dialog!

FORSLAG TIL KONKRETE PROJEKTER:

  • Litteraturstudie af metoder og tilgange til landbruget med fokus på fx kompostering, næringsstofbalance, Grønt Regnskab, udfasning af kørsel eller andet. Indsamling af erfaringer og forskningsresultater.
  • Design af kompostsystem: Der findes gode næringsstoffer i grøntaffald og der er store mængde at hente i Svanholms storkøkken og grøntafdeling, der kunne recirkuleres til gavn for jord og dyrkning.  Udnyttelsen af ressourcen kræver dog et effektivt system der sikrer sortering og kompostering, så sygdomme ikke spredes på markerne. Der findes flere metoder, men hvad kunne være optimalt for Svanholm? Projektet indebærer mulighed for at skabe et konkret pilotprojekt til test på Svanholm!
  • Strategi for reduceret kørsel og dieselforbrug; Brugen af traktorer og maskiner har en række fordele, men medfører også en række praktiske og samfundsmæssige ulemper såsom forurening, klimapåvirkning, udgifter til brændstof, samt hjulspor, mudder og jordkomprimering. Hvor og hvornår kan maskiner og traktorer spille en mindre rolle, og hvordan opnås forbedringer på området? Kan produktionen designes så dyrkning og høst optimeres i forhold til kørsel?
  • Undersøgelse af jordens næringsstofsammensætning; Styrkelse af jordens frugtbarhed kræver målinger af de forskellige næringsstoffer for at afdække potentialet ved tiltag og ændringer over tid. Næringsstofmålinger kunne også bruges til sammenligning med andre typer landbrug og som baseline studie til fremtidige målinger.
  • Undersøgelse af mykorrhiza og/eller biodiversitet: Kan vi med bestemte dyrkningsmæssige tiltag styrke biodiversitet eller stimulere mykorrhiza til at hjælpe med fosfor-forsyning? Kan man se forskelle på marker med intensiv dyrkning vs. holistisk afgræsning eller pløjning vs. pløjefri dyrkning?
  • Grønt regnskab; Svanholm vil gerne lave et Grønt Regnskab der inddrager en række miljømæssige og økologiske faktorer udover at fokusere på økonomiske resultater isoleret set. Målet er at kunne lave årligt tilbagevendende målinger der dokumenterer resultaterne af tiltag ud fra et mere holistisk perspektiv, og afslører yderligere indsatsområder. Hvilke metoder findes til udarbejdelse af Grønt Regnskab, hvilke parametre bør indgå, og hvordan kan man opgøre disse? Kan man lave en input-output model, der illustrerer hvor meget der tilføres, recirkuleres og føres ud fra Svanholms arealer og kollektiv?

KONTAKT:

Ved interesse eller for mere information, kontakt endelig:

Andreas Kamp: andreas@svanholm.dk, eller

Laila Sigrid: laisigros@hotmail.com. Tlf: 25338860.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Future Finder can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.