Stockholm University

Multiple industries

8,980 followers

Universitetslektor i kriminologi at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2023-04-03.

Ämne/ämnesbeskrivning
Inom kriminologin studeras brott och reaktioner på brott. Utgångspunkten för ämnet är att något har definierats som brottsligt. Detta ställer forskningsfrågor om varför vissa handlingar kriminaliseras och andra inte. För den enskildas brottsliga karriär spelar också reaktionen från omgivningen en viktig roll. Brottslighet skiljer sig åt mellan grupper och länder och varierar historiskt. Hur ska detta förklaras? Vid kriminologiska institutionen forskas om ämnen som kriminalpolitik, brottsofferfrågor, brottslighetens utveckling över tid och orsaker till brott på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå i ämnet kriminologi. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Den sökande förväntas delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och institutionens inre arbete och bidra till samverkan med det omgivande samhället. I arbetsuppgifterna ingår också forskning inklusive aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande vetenskaplig kompetens menas doktorsexamen i annat ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, men där avhandling och/eller fortsatt forskning tydligt tagit sig an kriminologiska frågeställningar.
Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Svenskspråkighet är ett krav, då en stor del av undervisningen är på svenska samt student-texter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Felipe Estrada, professor, .
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Future Finder