Stockholm University

Multiple industries

8,980 followers

Universitetslektor i pedagogik, inriktning högskolepedagogik at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Ämne/ämnesbeskrivning
Pedagogik är ett ämne som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter.

Arbetsuppgifter

Innehavaren kommer att placeras vid CeUL – centrum för universitetslärarutbildning – som har sin hemvist vid institutionen, och ingå i och leda CeULs IKT-pedagogiska team. Teamet består av en grupp pedagoger, IKT- och mediakompetenser som arbetar med att höja universitetslärarnas digitala undervisnings- och examinationskompetens. Arbetsuppgifterna består av att ge stöd i form av direkta konsultationer och handledning, workshops och högskolepedagogiska kurser för universitetslärare, samt ta fram digitala resurser förankrat i forskning om lärande.
I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i pedagogiskt, forskningsrelaterat och administrativt utvecklingsarbete, projektledning kring specifika frågor av högskolepedagogisk karaktär samt medverkan i kommittéer och arbetsgrupper vid universitetet som fokuserar på undervisning med hjälp av digitala verktyg, förståelse för lärandeanalys och lärplattformars inverkan på pedagogiska processer.
Även undervisning inom institutionens övriga kursutbud kan förekomma. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning på grund- och avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten och dess relevans för anställningen.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska från början av anställningen.
Den sökande ska ha högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av IKT-relaterade system, samt kunskap om digitala lärplattformar och nätbaserat lärande.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom det högskolepedagogiska området med särskild tonvikt på digitalt lärande.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet inklusive kursansvar av:
  • undervisning av studenter och/eller universitetslärare med hjälp av digitala verktyg
  • dokumenterad erfarenhet av mentorskap
  • konkreta exempel på kursutveckling av onlinebaserade kurser och nätbaserat lärande
  • utveckling av examination och digitala examinationssystem, samt
  • pedagogiskt ledarskap.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats främst genom publicering i vetenskapliga tidskrifter.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs också vid:
  • forskningsmeriter med fokus på studenters lärande med hjälp av digital teknik inom pedagogik eller didaktik specifikt med fokus på området högre utbildning
  • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är att ha dokumenterat arbete med fokus på hur AI kan assistera examination och lärande samt hur learning analytics kan utnyttjas för pedagogisk utveckling.
Meriterande är att ha presenterat, diskuterat eller publicerat resultatet av pedagogiska utvecklingsprojekt med kollegor lokalt, nationellt och internationellt

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Carina Carlhed Ydhag, tfn 08-16 30 87,
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Sandra Strandberg, tfn 08-16 26 09,

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Future Finder