Doktorand i interaktionsdesign at Malmö University


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för kultur och samhälle är en mångvetenskaplig fakultet som omfattar tre institutioner: institutionen för konst, kultur och kommunikation, institutionen för globala politiska studier och institutionen för urbana studier. Fakulteten bedriver forskarutbildning i global politik, internationell migration och etniska relationer (IMER), interaktionsdesign, media- och kommunikationsvetenskap och urbana studier. Fakulteten är också värd för två av universitetets fem forskningscenter.
.

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har ca 100 medarbetare och 1100 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom media, kultur och design. Här kombineras vetenskaplig och akademisk teori och metod med konstnärlig och praktiska moment. Rent organisatoriskt består institutionen av tre enheter: Design, Humaniora, språk och kulturproduktion samt Medie- och kommunikationsvetenskap.
Många av K3:s lärare och forskare är verksamma i grupper och nätverk som Comics Research, Artist Based Research, Nordisk arbetarlitteraturforskning, Oral History och forskningsprogram som samt forskningsplattformarna , och och forskningscentret En stor del av vår utbildning och forskning görs tillsammans med externa aktörer både nationellt och internationellt.

Innehåll och arbetsuppgifter

På K3 finns två forskarutbildningsämnen: samt . Detta är en anställning som doktorand i interaktionsdesign.
K3 söker kandidater som vill studera hur designprocesser, system och artefakter skapar vår värld och påverkar oss som människor. En central fråga är hur design kan användas för att omvandla visionen av en rättvis, omtänksam och hållbar värld till verklighet. Som doktorand i interaktionsdesign förväntas du inte enbart genomföra ditt eget avhandlingsprojekt utan självklart också bidra till forskningen och kunskapsläget inom fältet i stort. För att K3 ska kunna erbjuda kvalificerad handledning och en god arbetsmiljö är det viktigt att ditt projekt förhåller sig till den forskning som bedrivs vid institutionen. K3 har en lång tradition av tvärvetenskapligt arbete och ser gärna sökande med projekt som integrerar kreativt och praktiknära arbete med teoriutvecklande och analytiska studier. För mer information om pågående forskning:
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen (240 hp). Utbildningen utgörs av en kursdel och en avhandlingsdel. En viktig del av själva forskarutbildningen är att delta aktivt i och bidra till forsknings- och utbildningsmiljön. En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men får i begränsad omfattning också arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).
En forskarutbildning inom interaktionsdesign förbereder dig för en framtid inom akademin som lärare och forskare, och skapar även möjligheter för ett kvalificerat arbete utanför akademin. Därför erbjuder K3 doktorander att undervisa. Malmö Universitet erbjuder också pedagogiska kurser och språkkurser på svenska via Centrum för akademiskt lärande: .
För mer information om forskarutbildning i interaktionsdesign, läs För mer information om att vara on doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle, läs .

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:
 • har avlagt en examen på avancerad nivå,
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
 • högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:
 • kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inom interaktionsdesign eller inom annat ämne som har relevans för interaktionsdesign eller som antingen inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. Med tanke på interaktionsdesignområdets flervetenskapliga karaktär kan såväl samhällsvetenskapliga och humanistiska som estetiska och tekniska ämnen vara relevanta och bilda grund för särskild behörighet.

Urvalskriterier

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen 7 kap 41 §). Urvalsprocessen kommer innefatta utvärdering av inskickade handlingar (se nedan), intervjuer av valda kandidater och deras referenser.

Allmänna urvalskriterier

 • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
 • problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • kommunikations-och samarbetsförmåga

Specifika urvalskriterier

 • kandidatens förmåga att, i enlighet med Högskoleförordningen, 5 kap 5 §, tillgodogöra sig det avancerade lärandet på forskarutbildningen. För att stödja utvärderingen av hur genomförbart varje forskningsförslag är förväntas studenterna lämna in tidigare skriftligt material, en väl refererad forskningsplan och, i förekommande fall, en portfölj tillsammans med deras ansökningsblankett (se nedan).
 • kandidatens förmåga att planera och genomföra projekt inom givna tidsramar;
 • kandidatens förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska;
 • samt i vilken grad den föreslagna forskningen kan bidra till forskningsfältet och den kollaborativa forskningsmiljön på K3.

Upplysningar

Information om forskningen och forskarutbildning: Forskarutbildningsansvarig vid K3, Professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt, +46 406657684
Allmän information om K3 och Malmö Universitet och frågor kring anställningen, Prefekt vid K3, Annika Olsson, +46 406657678,
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 22 augusti 2022. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning:
 • Meritförteckning
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor). Forskningsplanen ska innehålla övergripande syfte, frågeställningar som projektet avser besvara, en redogörelse för metodologisk ansats, beskrivning av materialinsamling och typ av forskningsmaterial samt redogörelse för teoretiskt ramverk
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande) samt publicerade artiklar eller motsvarande (upp till tre).

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillträde

1 februari 2023.

Fackliga företrädare

Saco-S, Rebecka Johansson, +46 406657753,
OFR, Martin Reissner, +46 446657266,

Studentrepresentant

Doktorandkoordinator i K3 Roel Roscam Abbing,
Doktorandfacklig representant Michel Anderlini, +46 700991246
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on Future Finder