Deloitte Denmark

Multiple industries

8,819 followers

Kick-start your Career as Audit Trainee in Copenhagen at Deloitte Denmark

Expires tomorrow

Become auditor of the future with Deloitte
Our Audit & Assurance Trainee Programme is called The ChangeMaker Programme. It is a 2-year full time programme that gives you the opportunity to get hands-on experience within auditing with the possibility of simultaneously continuing your studies. To make sure we set you up for success, we have built an internal training programme empowering you to use, improve and challenge the way we audit our clients. Furthermore, you will be assigned hours for your studies to ensure your theoretical development. The programme furthermore allows you to focus your career path in accordance with your passions.
At Deloitte, we focus on solving the issues of our clients, and therefore our auditors specialise in specific markets, segments and industries. During the recruitment process we will help you decide which of our client segments you are best qualified for and most motivated to specialise in when you join as a ChangeMaker. Whatever clients you work with, we will make sure you are set up to succeed. Learn more about our segments on our career site here: https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/careers/dev-careers-audit.html.
Exciting tasks await you
Working as an auditor in Deloitte, your main base will be at the Deloitte office. Work location will however vary from time to time, depending on the tasks and clients in question. Common to most projects is that they are carried out on a team basis yet including some individual tasks and timelines that need to be met.
During the first period, your assignments will comprise a wide range of tasks that include:

 • Analysis and understanding of clients’ internal control environment within: handling of staff costs, accounts payable, debtors and other accounting areas.
 • To perform risk assessments of accounting areas based on your knowledge about a client’s structure and internal processes.
 • On-going and increasing dialogue with clients from day one on your journey to become a trusted advisor.
 • To be part of the year-end process in close cooperation with an experienced audit team, including audit of miscellaneous items in order to ensure that the financial statements give a true and fair view.
 • Preparation of financial statements within different sizes of companies.

We foster a culture that encourages you to take the lead at your specific level of development. Your professional and personal development will be guided by a coach, who will assist you in overcoming challenges.
You have the following skills and experience

 • As a person you are curious and passionate about developing your skills within auditing and client relations. You are ambitious and enjoy learning and challenging the status quo in a humble manner.
 • Having an interest in innovative and digital solutions and the capability to use this as lever for business puts you one step ahead.
 • Experience from other employments or other high commitments such as volunteer work or sports will also be considered of great importance.
 • You can become part of the programme at different stages in your career. We picture you as either still studying or having completed one of the following educations with great results: An Academy Profession Degree Programme in Financial Management, an Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling, an education at a Business College (HHX) or another financial education.
 • Proficiency in verbal and written Danish is a requirement.

Click the apply button above if you are ready to join our team. Send your application, CV and grade transcript from your current and previous education - tips and tricks for your application can be found on this page.
Please be aware that your application will not be reviewed until we have all the requested documents including your grade transcripts. We regularly host interview and assessment days, so we recommend that you submit your application as soon as possible. You can write your application in either Danish or English according to your preference.
Get more info on our ChangeMaker programme at changemaker.deloitte.dk and follow Deloitte Denmark on Instagram or watch our ChangeMaker talk show here: https://www.youtube.com/watch?v=_7mCuJjVDdQ
Please do not hesitate to contact our recruiters or use the chat function below if you have questions about the position or Deloitte. Please accept cookies on this site to use our chat.
We are looking forward to connecting with you!

 • **********************************************************************************

Bliv fremtidens revisor hos Deloitte
Vi kalder vores Audit & Assurance Trainee Programme for The ChangeMaker Programme. Det er et 2-årigt fuldtidsprogram, der giver dig mulighed for at få praktisk erfaring inden for revision med mulighed for samtidig at fortsætte dine studier. For at sikre os, at du oplever succes, har vi udviklet et internt uddannelsesprogram, der vil ruste dig til at anvende, forbedre og udfordre den måde, vi reviderer vores kunder på. Derudover får du tildelt timer til dine studier for at sikre din teoretiske udvikling. Programmet giver dig også mulighed for at skabe din egen karrierevej i overensstemmelse med din passion.
Hos Deloitte har vi fokus på at løse vores kunders problemer, og vores revisorer specialiserer sig derfor i specifikke markeder, segmenter og brancher. I rekrutteringsprocessen hjælper vi dig med at beslutte, hvilke af vores kundesegmenter du er bedst kvalificeret til, og hvor du er mest motiveret til at specialisere dig, når du bliver ChangeMaker. Uanset hvilke kunder du arbejder med, vil vi sikre os, at du oplever succes. Du kan læse mere om vores segmenter på vores karriereside her.
Spændende opgaver venter dig
Som revisor i Deloitte vil din primære base være på Deloitte-kontoret. Arbejdsstedet vil dog ofte variere afhængigt af de pågældende opgaver og kunder. Fælles for de fleste projekter er, at de udføres i teams, dog med nogle individuelle opgaver og tidsfrister, der skal overholdes.
I den første periode vil dit arbejde omfatte en lang række opgaver, bl.a.:

 • Analyse og forståelse af kundernes interne kontrolmiljø inden for: varetagelse af personaleomkostninger, kreditorer, debitorer og andre regnskabsmæssige områder.
 • Udførelse af risikovurderinger af regnskabsområder baseret på din viden om en kundes struktur og interne processer.
 • Løbende og mere dialog med kunder fra første dag på din rejse mod at blive en betroet rådgiver.
 • Deltagelse i regnskabsafslutningen i tæt samarbejde med et erfarent revisionsteam, herunder revision af diverse poster for at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede.
 • Udarbejdelse af årsregnskaber for virksomheder af forskellig størrelse.

Vi dyrker en kultur, hvor du opmuntres til at tage ansvar og lede på netop dit udviklingsniveau. Din faglige og personlige udvikling vil være i fokus, og du vil blive tildelt en coach, som vil hjælpe dig, når du møder udfordringer.
Du har følgende kvalifikationer og erfaring

 • Som person er du nysgerrig og brænder for at udvikle dine kompetencer inden for revision og kunderelationer. Du er ambitiøs og elsker at lære og udfordre status quo på en ydmyg måde.
 • Din interesse for innovative og digitale løsninger samt evnen til at bruge den som løftestang til at skabe forretning bringer dig et skridt foran.
 • Erhvervserfaring eller anden aktivitet, hvor du har udvist stort engagement som fx frivilligt arbejde eller sport, vægtes også højt.
 • Du kan blive en del af programmet på forskellige stadier i din karriere. Vi forestiller os, at du enten er i gang med eller har afsluttet en af følgende uddannelser med et godt resultat: En erhvervsakademiuddannelse som Finansøkonom eller Financial Controller, gymnasial uddannelse såsom HHX eller anden finansiel uddannelse.
 • Beherskelse af dansk, både mundtligt og skriftligt, er en forudsætning.

Klik på “Apply” ovenfor, hvis du er parat til at blive en del af vores team. Send os din ansøgning, dit CV og karakterudskrift fra din nuværende og tidligere uddannelse – tips og tricks til din ansøgning finder du her på siden.
Du skal være opmærksom på, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før vi har modtaget alle de ønskede dokumenter. Vi afholder interview- og assessment days løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Din ansøgning kan være enten på dansk eller engelsk – det er helt op til dig.
Læs mere om vores ChangeMaker Programme på changemaker.deloitte.dk og følg Deloitte Danmark på Instagram eller se vores ChangeMaker talk show here: https://www.youtube.com/watch?v=_7mCuJjVDdQ.

Du er velkommen til at kontakte vores rekruttør eller bruge nedenstående chatfunktion, hvis du har spørgsmål til stillingen eller Deloitte. For at kunne bruge vores chatfunktion, skal du acceptere cookies på denne website.
Vi glæder os til at høre fra dig!